BURS YÖNETMELİĞİ

BIOTA VAKFI BURS ve EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Vakfın amaçları içerisinde yer alan her seviyedeki (İlköğretim, Meslek Okulları, Kolejlere Hazırlık, Lise, Üniversiteye Hazırlık, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Bilimsel Araştırma) öğrencilerin burs ve eğitim yardımları ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

DAYANAK

MADDE 2

İş bu Yönetmelik Vakıf resmi senedinin 4/A e, f, g ve h maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3

Bu Yönetmelikte geçen; "Vakıf" deyimi; "Biota Eğitim, Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı"nı, "Mütevelli Heyet" deyimi; Vakfın "Vakıf Mütevelli Heyeti" ni, "Yönetim Kurulu" deyimi; Vakfın "Vakıf Yönetim Kurulu"nu, "Çalışma Grubu" deyimi "Burs ve Eğitim Yardımları Çalışma Grubu"nu ifade eder.

BURS ve EĞİTİM YARDIMLARI ÇALIŞMA GRUBU

MADDE 4

Çalışma Grubu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek biri başkan olmak üzere en az üç üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu tarafından kategorilerinde belirlenecek sayıdaki bursiyerler ile eğitim yardımı için müracaat eden öğrencilerin durumlarını araştırarak burs ve eğitim yardımı yapılacak öğrencileri belirleyerek, belirlenen miktarlardaki burs ve eğitim yardımlarını dağıtmakla görevlidir.

Öğrencilerle ilgili yazışmalar Çalışma Grubu Başkanının imzası ile yürütülür. İş ve işlemleri Yönetim ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

BURSİYERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 5

Bursiyerlerde;

 • Kabiliyet,
 • Liyakat,
 • Muhtaçlık
 • Ahlaklılık,
 • Çalışkanlık

şartları aranır.

BURS ve EĞİTİM YARDIM MİKTARLARI

MADDE 6

Bursiyer sayısı, burs ve eğitim yardım miktarları her yıl aşağıda belirtilen kategorilerde Ekim ayı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

A- Burslar;

 • İlköğretim,
 • Lise, Meslek Liseleri,
 • Lisans, (Yurt içi)
 • Lisans, (Yurt dışı)
 • Yüksek Lisans, (Yurt içi)
 • Yüksek Lisans, (Yurt dışı)
 • Doktora,
 • İhtisas.

B- Eğitim Yardımları;

 • Özel okul kazanan fakat maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin yıllık okul masrafları,
 • Öğrencilerin kurs, (Kolejlere hazırlık, üniversiteye hazırlık, lisan, bilgisayar, meslek kursları vb.) öğrenim harcı, kitap-kırtasiye, servis, yiyecek, giyecek vb. masrafları.

BURS ve EĞİTİM YARDIM SÜRESİ

MADDE 7

Yurt içi bursları öğrenim süresince yılda 8 ay süre ile (Kasım-Haziran ayları), Yurt dışı bursları yıllık olarak bir seferde verilir. Yüksek lisans, doktora ve ihtisas bursları öğrenim süresince 12 ay ödenir.

Eğitim yardımları münferiden belirlenir.

BURSUN ŞEKLİ

MADDE 8

Vakfın burs ve eğitim yardımları karşılıksızdır. Vakfın gaye ve şartlarına uygun olan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek şahıs ve müesseseler adına burs tahsisi yapılır.

BURSİYELERDEN İSTENECEK BELGELER

MADDE 9

 • A- Bursiyelerden;
  • İlk defa burs verilecek öğrencilerden;
   • Öğrenim Belgesi, (Mezun öğrencilerden diploma ve kayıt olduğu/kazandığı okul belgesi, ara sınıflar için bir önceki sınıf notlarını gösterir belge)
   • Nüfus Cüzdan Sureti
   • Müracaat Formu, (Vakıf'tan verilir.)
   • Sabıkasızlık Kaydı, (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve İhtisas öğrencilerinden)
   • 2 Adet vesikalık fotoğraf,
  • Bursu devam eden öğrencilerden;
   • Sınıf geçme not belgesi,
 • B- Eğitim yardımı yapılacak öğrencilerden;
  • Müracaat dilekçesi,
  • Öğrenim kayıt belgesi istenir.

MÜRACAAT

MADDE 10

Burs müracaatları her yıl eylül ayı içerisinde Burs ve Eğitim Yardımları Çalışma Grubuna yapılır. Çalışma grubu seçme işlemini ekim ayı içerisinde tamamlayarak bursiyerleri belirler. Eğitim yardımları için yapılan müracaat çalışma grubu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

BURSUN KESİLMESİ

MADDE 11

Burslar;

 • Eğitimin bitmesi,
 • Öğrencinin sınıfta kalması,
 • Öğrencinin yüz kızartıcı, adi bir suçtan dolayı tutuklanması veya okuduğu okuldan ceza alması,
 • Yanlış beyanda bulunulması,
 • Belgelerin zamanında verilmemesi durumunda

kesilir.

ÖDEME ŞEKLİ

MADDE 12

Burs bordroları iki nüsha olarak çalışma grubu tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu'na bir nüshası verilerek para avans olarak çekilir. Çalışma Grubu tarafından öğrencilere imza karşılığı ödeme yapılarak bir ay içerisinde avans kapanır.

Eğitim yardımları için müracaat belgeleri ile çalışma grubu karar fotokopisi Yönetim Kurulu'na ibraz edilerek ödeme yapılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13

İş bu yönetmelik 2009-2010 öğretim yılında yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 14

Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.